June 2022

ดาวเคราะห์ TRAPPIST-1 บางดวงอาจเป็นโลกน้ำ

ดาวเคราะห์ TRAPPIST-1 บางดวงอาจเป็นโลกน้ำ

น้ำเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่เป็นไปได้ น้ำมากเกินไปอาจทำให้เราหาไม่เจอมีน้ำมากบนดาวเคราะห์ขนาดเท่าโลกทั้งเจ็ดดวงของ TRAPPIST-1 ซึ่งสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่ซุ่มซ่อนอยู่นั้นอาจตรวจจับได้ยาก นักวิจัยรายงานวันที่ 19 มีนาคมในวารสารNature Astronomy โลกโดยการเปรียบเทียบมีน้ำน้อยกว่า 0.1 เปอร์เซ็นต์ ดาวเคราะห์ของ TRAPPIST-1 นั้นเปียกมากจนน้ำส่วนใหญ่อาจไม่ใช่ของเหลวด้วยซ้ำ ...

Continue reading...